Όροι χρήσης

Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία COMTRADE IKE, όπου διαθέτει και πουλάει υπηρεσίες της INTERBIT LTD  αδειοδοτημένης Παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  (εφεξής «η Εταιρεία»)

και του Συνδρομητή με τα στοιχεία που αναγράφονται στο Προφίλ του στην παρούσα ιστοσελίδα (εφεξής «ο Συνδρομητής»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν το ακόλουθο νόημα:

Αίτηση: Η αίτηση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ VoIP» η οποία υποβάλετε στο email sales@net2voip.com  από τον Συνδρομητή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν αντιπρόσωπο και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που έχουν ζητηθεί από την Εταιρεία.

Αριθμός κλήσης DID ή CLI : O τηλεφωνικός αριθμός που θα χρησιμοποιεί ο   συνδρομητής, με σκοπό τη χρήση των υπηρεσιών.

Συνδρομητής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρεία για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την πρόσβασή του στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της Εταιρείας.

Σύμβαση: Η παρούσα, που περιλαμβάνει τους Γενικούς Όρους, τα Παραρτήματά της.

Δίκτυο: Το σύνολο του ενεργού και παθητικού εξοπλισμού, τερματικού ή μη, των υποδομών, των διατάξεων, των διασυνδέσεων, των τεχνικών, των τεχνολογιών, των λογισμικών και λοιπών στοιχείων που είτε ανήκουν ή ελέγχονται από την Εταιρεία, ή/και τον Συνδρομητή, ή/και τρίτα πρόσωπα φυσικά η νομικά , και τα οποία επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα ή προσδίδουν στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εταιρείας, τη μορφή, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα με τα οποία οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο κοινό.

Τιμοκατάλογος: Ο κατάλογος με τις τιμές και την πολιτική χρέωσης των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Συστήματος ή άλλων υπηρεσιών συνδεδεμένων με το Σύστημα, όπως θα εκδίδεται κατά διαστήματα από την Εταιρεία, η οποία θα διαμορφώνει αυτόν κατά την κρίση της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατωτέρω Άρθρο (8) και είναι αναρτημένος στον επίσημο δικτυακό τόπο της Εταιρείας και που αποτελεί αναπόσπαστο Παράρτημα της παρούσας, και είναι δημοσιευμένος στη διεύθυνση https://net2voip.com/pricelist/.

Σύστημα: το σύστημα παροχής υπηρεσιών για το οποίο υπεύθυνη είναι η Εταιρεία, σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές.

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας που θα παρέχονται από την Εταιρεία δυνάμει της παρούσας.

Φορέας/Οργανισμός/Πάροχος Δότης/Πάροχος Λήπτης: είναι ο κάθε φορέας, οργανισμός, εταιρεία ή αρχή που σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία εμπλέκεται στην υλοποίηση της φορητότητας αριθμών και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι αναγκαία για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Το τμήμα της Εταιρείας που είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία με τους Συνδρομητές, στο οποίο ο Συνδρομητής δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα ή δήλωση επιθυμεί (τηλ.: 2102241990 , e-mail: sales@net2voip.com

Δικτυακός τόπος ή Ιστό τόπος Εταιρείας: Ο δικτυακός τόπος της Εταιρείας είναι ο www.net2voip.com

Ε.Σ.Α.: Το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό. 26634/924/3-5-2007 και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ή χαρακτηρίζει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμοί τηλεφώνων κ.λπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κ.λπ.), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά κ.λπ.) και λοιπά.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, δημοσίευση και δημοσιοποίηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή.

 1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Συνδρομητής αναγνωρίζει και αποδέχεται τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που λαμβάνει από την Εταιρεία και οι οποίες απορρέουν από την χρήση του Διαδικτύου για την παροχή της.

Ειδικότερα:

2.1. Η υπηρεσία παρέχεται μέσω Διαδικτύου και ως εκ τούτου εξαρτάται από ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων, πάνω στα οποία η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο.

2.2. Η πρόσβαση του Συνδρομητή στο Διαδίκτυο πραγματοποιείται με δική του ευθύνη και δαπάνη. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της σύνδεσης όπως και η παραμετροποίηση του τερματικού εξοπλισμού και του τοπικού δικτύου ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας μέσω της υπηρεσίας της Εταιρείας ή και να την καταστήσουν αδύνατη.

2.3. Η υπηρεσία ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος, εκτός κι αν ο Συνδρομητής κάνει χρήση διατάξεων Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος μέσο UPS η Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος.

2.4. Αν η υπηρεσία συνοδεύεται από εκχώρηση (ή φορητότητα) δικαιώματος χρήσης αριθμοδοτικών πόρων με γεωγραφικό προσδιορισμό, ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να κάνει μόνιμη χρήση των αριθμών αυτών εκτός της περιοχής για την οποία του εκχωρήθηκαν (η οποία δηλώνεται από το πρόθεμα του Εθνικού Κωδικού Προορισμού του αριθμού). Επιτρέπεται όμως η περιστασιακή χρήση εκτός αυτής της περιοχής.

2.5. Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα δρομολόγησης κλήσεων ατελώς προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένου του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112. (Προϋποθέτει ότι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του Συνδρομητή είναι ορθά παραμετροποιημένος για να δρομολογεί της κλήσης έκτακτης ανάγεις)

2.6. Η διεκπεραίωση των κλήσεων προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης διέπετε από τους ίδιους περιορισμούς με τις κλήσεις προς άλλους προορισμούς, λόγω της διαμεσολάβησης δικτύων τρίτων και της χρήσης του Διαδικτύου. Συνεπώς, υπάρχει το ενδεχόμενο οι κλήσεις αυτές να παραδοθούν με καθυστέρηση ή και να αποτύχουν.

2.7. Η Εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να εγγυηθεί την αποστολή των πραγματικών στοιχείων θέσης του καλούντος στην Αρμόδια Αρχή κατά τη διεκπεραίωση κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, λόγω της νομαδικής φύσης της υπηρεσίας.

2.8. Η ποιότητα της υπηρεσίας εξαρτάτε από την ταχύτητα αποστολής και λήψης  δεδομένων διαδικτύου, και ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα της διαδικτυακής κίνησης του Συνδρομητή  προς το καλύτερο, είτε προς το χειρότερο.

 1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.1. Η ενεργοποίηση, προσαρμογή και τροποποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών γίνεται κατόπιν αίτησης του Συνδρομητή και έγκρισης από την Εταιρεία. Η Εταιρεία δικαιούται να θέτει κατά την κρίση της τις διαδικασίες υποβολής της αίτησης και τις προϋποθέσεις για την αποδοχή ή μη της αίτησης και, στη συνέχεια, την ενεργοποίηση των σχετικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπίσει κινδύνους επισφαλών οφειλών ή κινδύνους από μη νόμιμη χρήση των υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων κινδύνων αποζημιώσεων προς τρίτα πρόσωπα κατά τρόπο νόμιμο, αμερόληπτο, διαφανή, αντικειμενικό και ανάλογο με τον υφιστάμενο κίνδυνο.

3.2. Η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον Συνδρομητή και ο τελευταίος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά του, τη διεύθυνση κατοικίας του από την οποία θα γίνεται η μόνιμη χρήση των υπηρεσιών, έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει το δικαίωμα χρήσης αριθμοδοτικών πόρων που του έχει εκχωρηθεί από άλλους φορείς και γενικότερα κάθε άλλο έγγραφο για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας καθώς και να υπογράψει τα έγγραφα ή και εξουσιοδοτήσεις προς την Εταιρεία που σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο απευθύνονται σε τρίτους Φορείς/ Οργανισμούς/ Παρόχους και η υπογραφή των οποίων απαιτείται προκειμένου αυτά να διαβιβαστούν από την Εταιρεία ώστε να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η Εταιρεία δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στον Φορέα/Οργανισμό. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση μη ενεργοποίησης ή καθυστέρησης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών από τον Φορέα/Οργανισμό, η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του προς τον Φορέα/Οργανισμού που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

3.3. H Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει κατά την κρίση της από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας.

3.4. H Εταιρεία δύναται να ζητήσει τέλος επανασύνδεσης σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Συνδρομητή, βάσει του αναρτημένου Τιμοκαταλόγου της Εταιρείας στο δικτυακό της τόπο στη διεύθυνση www.net2voip.com. Σε περίπτωση μη αναγραφής του τέλους επανασύνδεσης στον αναρτημένο Τιμοκατάλογο στην ως άνω διεύθυνση, το ύψος του ορίζεται στα 10 €.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

4.1. Σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τις Υπηρεσίες προς τον Συνδρομητή καταβάλλοντας την απαραίτητη επιμέλεια σύμφωνα με τα ουσιώδη στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών των Υπηρεσιών και τους όρους της Σύμβασης, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και τους όρους των αδειών που της έχουν χορηγηθεί.

4.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς και κατά την ελεύθερη κρίση της τις τεχνικές προδιαγραφές των Υπηρεσιών της, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών όπως έχουν συμφωνηθεί.

4.3. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια, καθώς και για τυχόν πλημμελή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων ή για τη δρομολόγηση της εισερχόμενης κλήσης από το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στο δίκτυο της Εταιρείας ή για την απόληξη της εξερχόμενης κλήσης στο δίκτυο προορισμού του καλούμενου αριθμού. Ειδικότερα, η Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη για διακοπές, παρεμβολές ή προβλήματα στην ποιότητα της κλήσης (εισερχόμενης ή εξερχόμενης), στο μέτρο που η κλήση εκκινεί από άλλο δίκτυο ή καταλήγει σε άλλο δίκτυο και η ποιότητα εξαρτάται αντικειμενικά και για λόγους τεχνικούς και από άλλα δίκτυα.

4.4. Η Εταιρεία μπορεί να θέτει εκτός λειτουργίας ή να διακόπτει προσωρινά την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τη διενέργεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του δικτύου εφόσον τούτο έχει ρητά γνωστοποιηθεί στους Συνδρομητές μέσω ανακοίνωσης στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας αλλά και με έγγραφη ενημέρωση του Συνδρομητή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στην Αίτηση ως και με κάθε άλλο κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της εκάστοτε προγραμματισμένης εργασίας συντήρησης. Εάν η διαθεσιμότητα του δικτύου της Εταιρείας ή/και των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της Εταιρείας στα πλαίσια μη προγραμματισμένων εργασιών, η Εταιρεία οφείλει στον αμέσως επόμενο λογαριασμό να πιστώσει κάτ.΄ αναλογία τον Συνδρομητή με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέλους που αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο της διακοπής των παρεχόμενων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 10 της παρούσας. H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη θα υπέχει για τις άμεσες και έμμεσες ζημίες που τυχόν υπέστη ο Συνδρομητής, για διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία τυχόν υποστεί ο Συνδρομητής.

4.5. Η Εταιρεία υποχρεούται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών να εξετάζει άμεσα κάθε αίτημα του Συνδρομητή σχετικά με την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη ή διακοπή, την τιμολόγηση, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποκατάσταση βλαβών, και να το εξυπηρετεί εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τον απαιτούμενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από ή εμπλέκουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς ή τηλεπικοινωνιακό ή άλλο εξοπλισμό στην κυριότητα Συνδρομητή ή τρίτων προσώπων.

 

4.6. Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή αναφορικά με τους συμβατικούς όρους ή/και την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και η οποία δεν έχει καταστεί δυνατό να επιλυθεί με προσφυγή του Συνδρομητή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εξώδικη επίλυσή της, με αίτησή του στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιμετωπίζει τις εν λόγω ανεπίλυτες διαφορές.

4.7. Σε περίπτωση που μία διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων παραμένει ανεπίλυτη παρά τις αμοιβαίες προσπάθειές τους για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, οποιοσδήποτε από τους δύο συμβαλλόμενους έχει το δικαίωμα εκκίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης, κοινοποιώντας την πρόθεσή του αυτή μέσω επιστολής στο Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας, που εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 42, τηλ. 210 36 20 274, info@hellenic-mediation.gr, www. hellenic-mediation.gr. Εφόσον το Κέντρο επιτύχει τη συμφωνία και του άλλου μέρους για διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και για το όνομα του διαμεσολαβητή (που μπορεί να προταθεί από το Κέντρο, εφόσον τα μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά), η κύρια διαδικασία της διαμεσολάβησης θα αρχίσει το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της διαφοράς στο Κέντρο και την συναίνεση για τη διεξαγωγή της διαμεσολάβησης και από το έτερο μέρος και θα διαρκέσει 1 ημέρα (8 ώρες). Αν η διαδικασία της διαιτησίας καταλήξει σε συμφωνία, η συμφωνία αυτή θα διατυπωθεί γραπτά και το περιεχόμενό της θα είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Τα έξοδα της διαδικασίας διαμεσολάβησης τα αναλαμβάνουν οι δύο συμβαλλόμενοι από κοινού και ισόποσα. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης της διαφοράς μέσω διαιτησίας και αφού έχουν παρέλθει τριάντα (30) ημέρες από τον διορισμό του διαμεσολαβητή, οποιοσδήποτε από τους δύο συμβαλλόμενους έχει το δικαίωμα να υπάγει τη διαφορά σε δίκη ενώπιον των αρμοδίων σε κάθε περίπτωση δικαστηρίων.

4.8. Σε περιπτώσεις εκχώρησης στον Συνδρομητή δικαιώματος χρήσης πόρων του Ε.Σ.Α. από φάσματα που έχουν εκχωρηθεί πρωτογενώς η δευτερογενώς στην Εταιρεία από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αριθμοί κλήσης θα ορίζονται από την Εταιρεία. Ο Συνδρομητής θα ενημερώνεται για τους αριθμούς κλήσης του από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας πριν την ενεργοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών. Στην περίπτωση που επιθυμεί τη μεταβολή του αριθμού κλήσης ή την αντικατάστασή του με άλλο λόγω αλλαγής της διεύθυνσης από την οποία γίνεται η μόνιμη χρήση του, θα πρέπει να καταβάλλει τα ανάλογα τέλη σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο.

4.9. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή πριν από την υπογραφή της Αίτησης για τους γενικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τους όρους πρόσβασης και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως εκάστοτε θα τους προσδιορίζει η Εταιρεία, τη διάρκεια ισχύος και τους τρόπους λύσης της Σύμβασης, τους κανόνες χρήσεως του εξοπλισμού, τις χρεώσεις με ακρίβεια και το σύνολο του ισχύοντος Τιμοκαταλόγου, τα χαρακτηριστικά του συστήματος, την ποιότητα των υπηρεσιών και την περιοχή κάλυψης.

4.10. Για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν στην ασφάλεια ή και στην ακεραιότητα ή αξιοπιστία ή σταθερότητα του Δικτύου ή και στο απόρρητο των επικοινωνιών ή για την αντιμετώπιση τυχόν απειλών ή άλλων αδυναμιών συστημάτων της Εταιρείας ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων του Συνδρομητή ή συνεργαζόμενων φορέων δικτύου), η τελευταία δύναται να λάβει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση εάν κατά την κρίση της αυτό είναι αναγκαίο, τα κατάλληλα και τεχνικώς ενδεδειγμένα ανά περίπτωση μέτρα, όπως ενδεικτικά: (α) διακοπή της δικτυακής κίνησης από ή προς σημεία του Δικτύου ή και του Διαδικτύου που συμμετέχουν σε ή συσχετίζονται με ενέργειες κατά της ασφάλειας και της ακεραιότητας των Υπηρεσιών της Εταιρείας, (β) φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων για την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών σε βάρος της Εταιρείας ή και των συνδρομητών της, (γ) διακοπή παροχής των Υπηρεσιών, (δ) αλλαγή των στοιχείων διαπίστευσης (π.χ. κωδικός πρόσβασης) του Συνδρομητή στα συστήματα της Εταιρείας.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

5.1. Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που περιλαμβάνουν το δικαίωμα απεριόριστης χρήσης από τον Συνδρομητή έναντι σταθερού μηνιαίου τιμήματος ή είναι χαρακτηρισμένες με τον όρο «Προπληρωμένο Πακέτο Χρόνου Ομιλίας» θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακή χρήση, αποκλειόμενης κάθε είδους επαγγελματικής χρήσης ή έναντι ανταλλάγματος για τον Συνδρομητή από οποιονδήποτε τρίτο που δεν έλκει δικαιώματα ευθέως από την Σύμβαση, εκτός κι αν γίνεται ειδική αναφορά σε σχετική σύμβαση με την Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι αυτός ο περιορισμός δεν αφορά σε Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχονται με προαγορά χρόνου ομιλίας ο οποίος χρεώνεται με χρονοχρέωση ανά λεπτό ή δευτερόλεπτο ομιλίας χωρίς έκπτωση επί των τιμών Τιμοκαταλόγου. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή να καταβάλει το αντίτιμο των κλήσεων ή/και να διακόψει την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας εφόσον η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν είναι οικιακή, αλλά επαγγελματική ή άλλη χρήση έναντι ανταλλάγματος για τον Συνδρομητή από οποιονδήποτε τρίτο που δεν έλκει δικαιώματα ευθέως από την Σύμβαση, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να καταγγείλει άμεσα την παρούσα με υπαιτιότητα του Συνδρομητή. Κατά ακολουθία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεν επιτρέπεται η χρήση της υπηρεσίας σε συνδυασμό με αυτόματους μηχανισμούς κλήσεων, συνεχή ή εκτεταμένη εκτροπή κλήσεων, τηλεπωλήσεις, η μαζική αποστολή Τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή ηχογραφημένων μηνυμάτων, η συστηματική σύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων κ.α.

5.2. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για την σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση και τα λοιπά αναγκαία κατά νόμο δικαιολογητικά έγγραφα.

5.3. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στην Εταιρεία εντός δέκα εργασίμων (10) ημερών και εγγράφως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή Ταχυδρομική επιστολή τυχόν μεταβολή των στοιχείων (προσωπικών ή άλλων) που περιλαμβάνονται στην Αίτηση και έχει κοινοποιήσει στην Εταιρεία, κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως διεύθυνση και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εταιρείας να καταγγείλει άμεσα την παρούσα με υπαιτιότητα του Συνδρομητή.

5.4. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, και οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, περί πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικά με κάθε σχετικό εθνικό ευρωπαϊκό και διεθνή  κανόνα ή Νόμο και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που έχει στόχο την πρόκληση βλάβης τόσο στην Εταιρεία και στις παρεχόμενες από αυτή Υπηρεσίες όσο και την μείωση του επιπέδου ασφαλείας τους ούτε να επεμβαίνει στο τηλεπικοινωνιακό υλικό της Εταιρείας, ως και σε οποιονδήποτε τρίτο. Η παράβαση του παρόντος όρου παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσης με υπαιτιότητα του Συνδρομητή, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της εκ του Νόμου.

5.5. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με τους όρους της Σύμβασης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, να προβεί κατά την κρίση της άμεσα σε μερική ή και ολική διακοπή της υπηρεσίας, προκειμένου να προστατεύσει τους Συνδρομητές της αλλά και την ίδια από ανεπιθύμητες ενέργειες και παρενέργειες που προκύπτουν από την κατάχρηση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η Εταιρεία ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή, ο τελευταίος υποχρεούται να ανορθώσει κάθε ζημία της Εταιρείας και η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της, ενώπιον των Διοικητικών και λοιπών Αρχών και Δικαστηρίων.

5.6. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας (π.χ. συχνή αλλαγή κωδικών, μη κοινοποίηση των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους, απαγόρευση χρήσης από τρίτους κ.λπ.) για να αποτρέπει την παράνομη χρήση των προσωπικών του στοιχείων στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αντιληφθεί χρήση του κωδικού του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεσή του), οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία από παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή για χρήση από τρίτα πρόσωπα.

5.7. Σε περίπτωση απώλειας του «Κωδικού Πρόσβασης» του Συνδρομητή ή χρήσης του από τρίτον, με ή χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Καθ’ όλο το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, μέχρι να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία, ο Συνδρομητής ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικώς για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη υποστεί ο ίδιος ή προκληθεί στην Εταιρεία από την παράτυπη ή/και παράνομη χρήση των Υπηρεσιών.

5.8. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται σχετικά με τις ισχύουσες τιμές, τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και για τα δικαιώματά του σε σχέση με την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από το δικτυακό τόπο ή τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.

5.9. Η υπηρεσία προσφέρεται για χρήση και όχι για εκμετάλλευση. Ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να μεταπωλεί, να εκμεταλλεύεται ή εν γένει να κάνει χρήση της υπηρεσίας που λαμβάνει από την Εταιρεία κατά τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και την πολιτική ορθής χρήσης της Εταιρείας, εκτός κι αν η τελευταία έχει εγγράφως συναινέσει.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Η ενεργοποίηση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ενδέχεται να εξαρτάται από τον Φορέα/Οργανισμό ο οποίος υποχρεούται να ενεργεί εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει η νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του Φορέα/Οργανισμού σχετικά με την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας.

6.2. Η παρούσα Σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου, με διάρκεια την αναγραφόμενη στο πεδίο της Αίτησης που υπογράφεται από τον Συνδρομητή, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί η παρούσα Σύμβαση. Κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης της συμβατικής διάρκειας, η Σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα για ορισμένο χρόνο διάρκειας 12 μηνών ταυτόχρονα με την εξόφληση από τον Συνδρομητή των ετήσιων τελών χρήσης όλων των υπηρεσιών τις οποίες ο Συνδρομητής λάμβανε δυνάμει αυτής προηγουμένως (εφόσον οι υπηρεσίες αυτές επιφέρουν το τέλος αυτό), εκτός αν ο Συνδρομητής ή η Εταιρεία αιτηθούν εγγράφως τη μη ανανέωση της Σύμβασης πριν την ημερομηνία συμβατικής λήξης της. Επίσης, με προηγούμενη έγγραφη αίτησή του προς την Εταιρεία, ο Συνδρομητής δύναται να ζητήσει κατά τη λήξη της την ανανέωση της Σύμβασης για διάρκεια 12 μηνών μόνο για ένα υποσύνολο των υπηρεσιών που λάμβανε δυνάμει αυτής. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιφέρουν ετήσιο τέλος χρήσης, τότε η αυτόματη ανανέωση της παρούσας επέρχεται χωρίς άλλη προϋπόθεση με την συμπλήρωση της συμβατικής διάρκειάς της. Ο όρος της αυτόματης ανανέωσης για ορισμένο διάστημα 12 μηνών ισχύει με τις ίδιες προϋποθέσεις κάθε φορά που παρέρχεται η ημερομηνία συμπλήρωσης της συμβατικής διάρκειας, ανεξάρτητα του αν αυτή προκύπτει από την αρχική Σύμβαση βάσει της επιλεγμένης από τον Συνδρομητή διάρκειάς της ή από τις μετέπειτα αυτόματες ανανεώσεις της. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την ολοσχερή καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών μέχρι την οριστική διακοπή τους.

6.3. Ο Συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση και πριν από τη λήξη της, αναίτια έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, η οποία θα λογίζεται ότι ισχύει άμεσα από τη λήψη της, εκτός κι αν ο Συνδρομητής ζητήσει να ισχύσει διαφορετικό χρονικό σημείο έναρξης ισχύος της Καταγγελίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας ή από την Εταιρεία λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή πριν από τη συμβατική λήξη της παρούσας, ο Συνδρομητής οφείλει, πέραν της εξόφλησης των χρεώσεων του έως την χρονική στιγμή ισχύος της καταγγελίας, να καταβάλει επίσης στην Εταιρεία Τέλος Αποσύνδεσης το ύψος του οποίου ορίζεται στον ισχύοντα Τιμοκατάλογο, που ανέρχεται σήμερα σε 0,00 € ευρώ, εφάπαξ καταβλητέο.

6.4. Οι χρεώσεις για δευτερογενή εκχώρηση ή για ανανέωση δικαιώματος χρήσης αριθμοδοτικών πόρων του Ε.Σ.Α., οι χρεώσεις που σχετίζονται με τη διεκπεραίωση αιτημάτων φορητότητας αλλά και οι χρεώσεις των υπηρεσιών που παρέχονται για διάρκεια ορισμένου χρόνου  συνιστούν εφάπαξ χρέωσης  για την ορισμένη διάρκεια της Σύμβασης και όχι πάγιες χρεώσεις, και ως εκ τούτου ο Συνδρομητής δεν μπορεί να απαιτήσει επιστροφή μέρους ή όλου του χρηματικού ποσού που αφορά σε αυτές σε περίπτωση λήξης (λύσης ή καταγγελίας καθ’ οιονδήποτε τρόπο) της Σύμβασης.

 

6.5. Αν η ενεργοποίηση της Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή, η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα τον Συνδρομητή και η παρούσα σύμβαση θα καθίσταται ανίσχυρη.

6.6. Σε περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάρτισή της ή από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αιτήθηκε, εφόσον η παρούσα υπογράφεται ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση αυτών. Στη περίπτωση κατάρτισης της σχετικής Σύμβασης εξ’ αποστάσεως, αυτή θα αποστέλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας στον Συνδρομητή με ηλεκτρονικά μέσα και θα συνοδεύεται, προς διευκόλυνση του Συνδρομητή, και από το σχετικό έντυπο υπαναχώρησης.

6.7. Με το πέρας του 1ου έτους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει μονομερώς στην καταγγελία της Σύμβασης, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών της για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των έξι μηνών. Σε αυτή την περίπτωση, τυχόν προ καταβληθέντα πάγια τέλη (αλλά όχι εφάπαξ καταβληθέντα τέλη χρήσης για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή ποσά καταβληθέντα για την προαγορά μονάδων χρέωσης) επιστρέφονται στον Συνδρομητή.

6.8. Η Εταιρεία με την επιφύλαξη όλων των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται επιπρόσθετα να καταγγείλει αμέσως και αζημίως για αυτήν την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: Α) Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους ή συμφωνίες μεταξύ του Συνδρομητή και της Εταιρείας ή διανομέα, αντιπροσώπου, συνεργάτη ή μεταπωλητή της και η μη συμμόρφωση συνιστά παράνομη πράξη. Η Εταιρεία δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των υπηρεσιών αυτών. Β) Σε περίπτωση μη πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών αμέσως μετά την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή και έπειτα από την κοινοποίηση προς τον Συνδρομητή σχετικής ειδοποίησης. Γ) Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνδρομητή ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής καταστεί αφερέγγυος προς τους δανειστές του. Δ) Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Ε) Σε περίπτωση που η Άδεια για οποιοδήποτε λόγο ανακληθεί, λήξει, ακυρωθεί, τροποποιηθεί μερικά ή ολικά. ΣΤ) Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών δικτύων άλλων Παρόχων.

 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ

7.1. Όλες η Υπηρεσίες και Προϊόντα είναι προπληρωμένες Υπηρεσίες και προϊόντα  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο Συνδρομητής προαγοράζει υπηρεσίες η προϊόντα που παρέχονται με χρονοχρέωση η πάγια χρέωση η και εφάπαξ χρέωση. Η προπληρωμή νοείται ως προαγορά μεταβλητών μονάδων χρέωσης, οι οποίες καταναλώνονται τη στιγμή του τερματισμού της κάθε κλήσης και των οποίων η αξία ορίζεται ανά κλήση ίση με την χρέωση ανά δευτερόλεπτο ομιλίας του προορισμού που εκλήθη. Η και την έναρξη της προπληρωμένης πάγιας υπηρεσίας η και κάθε εφάπαξ χρέωσης. Το πλήθος των καταναλισκόμενων μονάδων χρέωσης για κάθε κλήση ισούται με το πλήθος των δευτερολέπτων της διάρκειάς της. Η χρέωση μιας κλήσης μπορεί να εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: τέλος εκκίνησης κλήσης που ορίζει ο καλούμενος για περιπτώσεις αριθμών αυξημένης χρέωσης ή αριθμών πολυμεσικής πληροφόρησης, τυχόν στρογγυλοποιήσεις και λοιπά) οι οποίες σε κάθε περίπτωση αναφέρονται ρητά στον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

7.2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά Τιμοκαταλόγου, εφόσον αυτό επιβάλλεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, το κόστος παροχής των Υπηρεσιών στο Συνδρομητή, τον πληθωρισμό, και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού ή άλλες περιστάσεις που καθιστούν αδήριτη την ανάγκη μεταβολής του ισχύοντος Τιμοκαταλόγου. Τυχόν τροποποίηση των τιμών του Τιμοκαταλόγου που συνεπάγεται μεγαλύτερη χρηματική επιβάρυνση για τον Συνδρομητή από αυτή που ίσχυε προηγουμένως (εξαιρουμένων των περιπτώσεων τροποποίησης του Τιμοκαταλόγου λόγω προσθήκης σε αυτόν τιμολογίων για νέες υπηρεσίες ή περιπτώσεων αύξησης τιμολογίων για υπηρεσίες που δεν λαμβάνει ο Συνδρομητής βάσει της παρούσας) θα τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί ενημέρωση του Συνδρομητή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την εφαρμογή της τόσο μέσω της ως άνω Ιστοσελίδας της Εταιρείας με ανακοίνωση σε ευδιάκριτο σημείο αυτής όσο και με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου ή και ηλεκτρονικού λογαριασμού, ανάλογα με τον κατά περίπτωση τρόπο αποστολής αυτού στον Συνδρομητή, ή σε κάθε περίπτωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο ο Συνδρομητής ενημερώνεται για την χρέωση του λογαριασμού του, ή ακόμα και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που ο Συνδρομητής έχει δηλώσει στην Εταιρεία ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η έγκαιρη κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του. Ο συνδρομητής δικαιούται, εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μηνός να αντιταχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην ως άνω μεταβολή του Τιμοκαταλόγου και να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ αυτού και της Εταιρείας υφιστάμενη σύμβαση. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μήνα η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόσει την σχετική μεταβολή στον Τιμοκατάλογό της, τεκμαιρόμενης της συναίνεσης του Συνδρομητή.

7.3. Ειδικά για τις αναπροσαρμογές α) των τιμοκαταλόγων τηλεφωνίας εξωτερικού και β) εθνικών κλήσεων προς προορισμούς διάφορους των γεωγραφικών αριθμών και των αριθμών κινητής τηλεφωνίας (ενδεικτικά, σύντομοι κωδικοί, αριθμοί πολυμεσικής πληροφόρησης, αριθμοί αυξημένης χρέωσης), δεν ισχύει η ως άνω (παράγραφος 7.2) υποχρέωση της Εταιρείας για ενημέρωση των Συνδρομητών με άλλα μέσα πριν την εφαρμογή των νέων χρεώσεων, πλην της υποχρέωσης για δημοσίευση των αναπροσαρμογών α) στον Ιστό τόπο της Εταιρείας και β) στον Αναλυτικό Τιμοκατάλογο Προορισμών. Οι αναπροσαρμογές αυτών των κατηγοριών επιπρόσθετα εξαιρούνται από την υποχρέωση της Εταιρείας για παραχώρηση προθεσμίας ενός (1) μήνα από την δημοσίευση των αναπροσαρμογών μέχρι την εφαρμογή τους στην τιμολόγηση του Συνδρομητή.

7.4. Πιστώσεις του προπληρωμένου λογαριασμού πραγματοποιούνται  με τους ακόλουθους τρόπους: α. Μέσω της ιστοσελίδας www.net2voip.com .  Σημειώνεται ότι οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους πληρωμής και αν επιλέξει ο Συνδρομητής δεν συνεπάγεται καμία διαφορά κόστους και οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση του Συνδρομητή υπέρ της Εταιρείας. Ωστόσο, ενδέχεται ο Συνδρομητής, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξει, να επιβαρυνθεί με προμήθειες ή έξοδα ανάλογα με την δική του σύμβαση με τα ως άνω πιστωτικά ιδρύματα ή το paypal, τα οποία ωστόσο δεν καθορίζονται, ούτε εξαρτώνται, ούτε εισπράττονται από την Εταιρεία.

7.5. Ο Συνδρομητής θα εξετάζει της χρέωσης του και θα ελέγχει τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρήσεις που απεικονίζονται σε αυτόν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο προσκοπικό του προφίλ όπου έχει πρόσβαση σε όλες της κίνησης του λογαριασμού του,   και θα ειδοποιεί εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με κάθε τυχόν παράλειψη ή σφάλμα κάποιας χρέωσης του. Μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού του χωρίς την προβολή αντίρρησης από τον Συνδρομητή, συμφωνείται ότι η χρέωση θεωρείται ακριβής και ότι έγινε σωστή χρέωση από την Εταιρεία και αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο κατά την έννοια του νόμου για την πλήρη απόδειξη οφειλής του Συνδρομητή για ολόκληρο το ποσό που αναφέρει, επιτρεπόμενης ανταποδείξεως.

7.6. Η Εταιρεία δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή λόγω ελλείπεις  προπληρωμένου υπολοίπου του λογαριασμού του.

7.7. Σε περίπτωση μεταφοράς της Σύνδεσης σε άλλον πάροχο με αίτημα του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής θα χρεώνεται για την παροχή των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Εταιρεία έως την στιγμή της μεταφοράς της γραμμής στον επιλεγμένο πάροχο.

7.8. Συμφωνείται και συν ομολογείται ρητά ότι αναγνωρίζεται στην Εταιρεία μονομερές δικαίωμα δυνάμει του οποίου η Εταιρεία κατά την εύλογη κρίση της καθορίζει ύψος πιστωτικού ορίου του Συνδρομητή για την πραγματοποίηση κλήσεων ανά τηλεφωνική σύνδεση που διατηρεί στην Εταιρεία ή συνολικά για όλες τις υπηρεσίες που λαμβάνει από την τελευταία. Με την εξάντλησή του η Εταιρεία δικαιούται να εκδίδει το σχετικό φορολογικό στοιχείο, καθώς και να αναστέλλει προσωρινά την παροχή της Υπηρεσίας μέχρι την εξόφληση του.

7.9. Στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης, ο Συνδρομητής ενδέχεται να λαμβάνει υπηρεσίες οι οποίες επιφέρουν τέλος χρήσης για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση έλευσης της καταληκτικής ημερομηνίας της περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος, και ενώ η παρούσα Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, η Εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει αυτοματοποιημένα σε ανανέωση της υπηρεσίας για αντίστοιχο διάστημα, χρεώνοντας τον λογαριασμό του Συνδρομητή, μετά την καταχώρηση της οποίας το υπόλοιπο του λογαριασμού του Συνδρομητή ενδέχεται να ξεπεράσει το πιστωτικό όριο όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7.8. Το ύψος της χρέωσης καθορίζεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Τιμοκατάλογο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η λήξη της περιόδου για την οποία έχει καταβληθεί το αντίστοιχο τέλος για μία ή περισσότερες υπηρεσίες συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία συμβατικής λήξης της παρούσας, τότε τόσο η Σύμβαση όσο και οι υπηρεσίες αυτές ανανεώνονται αυτόματα και ταυτόχρονα με βάση τα όσα ορίζονται στην τρέχουσα παράγραφο και στην παράγραφο 6.2.

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

8.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή και των μεταδιδόμενων πληροφοριών και δεδομένων. Εντούτοις, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω τρίτων δικτύων.

8.2. Η Εταιρεία δηλώνει ότι τυχόν άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή επιτρέπεται μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή της σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συμμορφώνεται, όπως ο νόμος εκάστοτε ορίζει, στο περιεχόμενο Εισαγγελικής Παραγγελίας, δικαστικής ή διοικητικής απόφασης χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση στον Συνδρομητή. Με σκοπό την εκτέλεση της παρούσας, η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Συνδρομητή.

8.3. Η Εταιρεία τηρεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα στα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την Εταιρεία και δικαίωμα αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

8.4. Αποδέκτες των δεδομένων είναι η Εταιρεία και το προσωπικό της καθώς και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η Εταιρεία υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Συνδρομητή, νόμου, δικαστικών ή εισαγγελικών αποφάσεων ή διατάξεων ή εν γένει παραγγελιών ή εντολών. Επιπλέον, η Εταιρεία δηλώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια διασύνδεσης του δικτύου της με τηλεπικοινωνιακά δίκτυα άλλων φορέων για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, απαιτείται η διαβίβαση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψή τους. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη συμμόρφωση με διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και των ρυθμιστικών αποφάσεων σε ισχύ. Επίσης η Εταιρεία δηλώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι στα πλαίσια είσπραξης των λογαριασμών απαιτείται η διαβίβαση δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά θα διαβιβάζονται στους εισπρακτικούς φορείς αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη των λογαριασμών του Συνδρομητή.

8.5. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την απόκρυψη των τελευταίων τριών (3) τελευταίων ψηφίων των κληθέντων αριθμών στην καταγραφή του αναλυτικού λογαριασμού, εφόσον έχει επιλέξει να την λαμβάνει. Εάν η χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών γίνεται από περισσότερους χρήστες με τρόπο που δεν αντιβαίνει στην Πολιτική Ορθής Χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο Συνδρομητής υπόσχεται και εγγυάται ήδη διά της παρούσας ότι οι χρήστες έχουν ενημερωθεί ότι ο Συνδρομητής θα λαμβάνει ανάλυση του λογαριασμού ανά κλήση καθώς και για όλες τις άλλες διατάξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οποίες έχει συναινέσει ο Συνδρομητής με την παρούσα.

8.6. Ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κάνει χρήση των υπηρεσιών τις οποίες λαμβάνει ο πρώτος και οι οποίες διέπονται από τους όρους της Σύμβασης όσον αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από την χρήση (συμπεριλαμβανομένης, για λόγους επισήμανσης και μη περιοριστικά, της έκδοσης αναλυτικού λογαριασμού) καθώς και στην πολιτική απορρήτου των επικοινωνιών. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για παραβάσεις του δικαίου περί απορρήτου των επικοινωνιών ή περί προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο Συνδρομητής από τρίτα πρόσωπα.

 1. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

9.1. Εάν η διαθεσιμότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της Εταιρείας και πιο συγκεκριμένα εάν το Σύστημα αδυνατεί να παρέχει Υπηρεσίες προς οποιονδήποτε Συνδρομητή, για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών και δεκαπέντε (15) λεπτών ή για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών, με την επιφύλαξη των όρων 11.1 και 11.2 περί επέλευσης τυχηρών ή γεγονότων ανωτέρας βίας, η Εταιρεία θα πιστώνει τους Συνδρομητές με το τμήμα του καταβαλλόμενου από αυτούς Παγίου Ετήσιου Τέλους, που αντιστοιχεί προς τη χρονική περίοδο διακοπής.

9.2. Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, ο Συνδρομητής δικαιούται να υποβάλλει γραπτή αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών σε περίπτωση που θεωρεί ότι υπάρχει πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Εταιρείας έναντί του. Εφόσον η Εταιρεία επιβεβαιώσει με βάση τα καταγεγραμμένα τεχνικά στοιχεία το αληθές των ισχυρισμών του, προβαίνει σε σχετική επιστροφή των καταβληθέντων χρεώσεων .

 1. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ – ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΘΡΟΥ 11

10.1. Η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται για τους τηλεφωνικούς αριθμούς που εκχωρεί στους συνδρομητές της ή διαθέτει σε Φορείς αρμόδιους για την παροχή Υπηρεσιών καταλόγου μέσω της Καθολικής Υπηρεσίας, καταλόγους συνδρομητών που διατίθενται στο κοινό ή μπορούν να αποκτηθούν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων.

10.2. Ο Συνδρομητής, εφόσον το έχει επιλέξει και τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου των επικοινωνιών, καταχωρείται στους ανωτέρω καταλόγους με τα ακόλουθα στοιχεία βάσει της αίτησής του ή με μέρος αυτών, κατ’ επιλογή του: αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης, όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο (για φυσικά πρόσωπα) ή επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) και διεύθυνση.

10.3. Η καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων του Συνδρομητή σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς τηλεφωνικούς καταλόγους συνδρομητών συνεπάγεται την συγκατάθεση του Συνδρομητή στην διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα και την περαιτέρω επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο περαιτέρω δυνατοτήτων χρήσης/επεξεργασίας που βασίζονται σε λειτουργίες αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία καθώς και της λειτουργίας της αντίστροφης αναζήτησης, με κριτήριο αναζήτησης τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης.

10.4. Ο Συνδρομητής δύναται να δηλώσει με την παρούσα αλλά και οποτεδήποτε κατά την εκτέλεση αυτής συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας στην Εταιρεία υπογεγραμμένη την ειδική φόρμα “Μεταβολή Προτιμήσεων Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα”, τις προτιμήσεις του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του συμπεριλαμβανομένων: της καταχώρησης ή μη των συνδέσεών του σε τηλεφωνικούς καταλόγους, της συμπερίληψης σε αυτούς ή μη των στοιχείων διεύθυνσης των συνδέσεων αυτών, της διαβίβασης ή μη του ονόματος και του επωνύμου του στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 σε περίπτωση που έχει ζητήσει εξαίρεση από δημοσίευση σε τηλεφωνικούς καταλόγους, της προτίμησης για την έκδοση αναλυτικού ή συνοπτικού λογαριασμού, της επιλογής για απόκρυψη ή μη των τριών τελευταίων ψηφίων των καλούμενων αριθμών σε περίπτωση έκδοσης αναλυτικού λογαριασμού, και της συμπερίληψης ή μη των συνδέσεών του στον κατάλογο συνδρομητών που έχουν δηλώσει πως δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις για απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση με τις προτιμήσεις του Συνδρομητή εμπλέκει τρίτα πρόσωπα, η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην ακριβή διαβίβαση των προτιμήσεων αυτών όπως ισχύουν για τον Συνδρομητή βάσει της Αίτησης και των μεταβολών που αυτός έχει αιτηθεί με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία κατά την προηγούμενη εργάσιμη του αιτήματος των προσώπων αυτών για τη διαβίβαση των στοιχείων. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λάθη ή παραλείψεις στη συμπλήρωση των εντύπων όπου ορίζονται οι προτιμήσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή ή για αδυναμία των τρίτων αυτών προσώπων να συμμορφωθούν με τις προτιμήσεις αυτές.

10.5. Η Εταιρεία, σύμφωνα με την Κανονιστική Πράξη της ΑΔΑΕ περί κλήσεων έκτακτης ανάγκης, σε κάθε περίπτωση κλήσεων προς τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112, θα προβαίνει σε εξουδετέρωση τυχόν απόκρυψης αριθμού καλούντος συνδρομητή και θα ανακοινώνει στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά από σχετικό αίτημά της: τη δηλωθείσα διεύθυνση του Συνδρομητή, ανεξάρτητα από το εάν η σύνδεση είναι ανακοινώσιμη ή όχι, ή/και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου ανάλογα με τις επιλογές του Συνδρομητή για την ανακοινωσιμότητα των στοιχείων σύνδεσής του.

10.6. Η Εταιρεία διατηρεί ειδικό κατάλογο τηλεφωνικών συνδέσεων για τις οποίες οι κάτοχοι έχουν δηλώσει, μέσω της Αίτησης ή του εντύπου μεταβολής προτιμήσεων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παραγράφου 10.4, ότι δεν επιθυμούν να δέχονται στις συνδέσεις αυτές κλήσεις για απευθείας προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Ν. 3471/2006. Ο Συνδρομητής αποδέχεται τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών (που περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τους τηλεφωνικούς αριθμούς του και την επιθυμία του για εξαίρεση από καμπάνιες τηλεπωλήσεων) από την Εταιρεία σε τρίτα πρόσωπα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της συμμόρφωσης των προσώπων αυτών με την κείμενη νομοθεσία για τη μη ζητηθείσα επικοινωνία. Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για την συμμόρφωση ή μη των τρίτων αυτών προσώπων με τις προτιμήσεις του Συνδρομητή ή για τη χρήση της οποίας τυγχάνουν τα δεδομένα που μεταβιβάζονται για το σκοπό αυτό από τρίτα πρόσωπα. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στην ακριβή διαβίβαση των προτιμήσεων αυτών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 10.4.

 1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

11.1. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας, όταν αυτό οφείλεται σε ανωτέρα βία ή εξαιτίας άλλου λόγου, εκτός της σφαίρας επιρροής της Εταιρείας, όπως, ενδεικτικά, πόλεμοι, απεργίες, ατυχήματα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικός αποκλεισμός, διακοπή ή βλάβη στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε ηλεκτρονικά δίκτυα τρίτων (ιδιαίτερα αν αυτά τα χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για τη λήψη της υπηρεσίας από την Εταιρεία), δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, παρέλευση της υπηρεσίας σε διαφορετική τοποθεσία από αυτή που δηλώνει ο Συνδρομητής ως μόνιμη διεύθυνση, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού, βλάβες ή δυσλειτουργίες ή κακή χρήση/λάθος παραμετροποίηση του τερματικού εξοπλισμού του Συνδρομητή, κ.λπ.

11.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων τρίτων που αναγκαστικά χρησιμοποιούνται για την παροχή των υπηρεσιών της.

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

12.1. Ακυρότητα κάποιου/ων όρου/ων δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης και οι λοιποί όροι παραμένουν σε ισχύ και επιφέρουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. Τα μέρη δε, θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να αντικαταστήσουν τους τυχόν άκυρους όρους με έγκυρους παραπλήσιους, κατά το δυνατό, περιεχομένου.

12.2. Επιμέρους υπηρεσίες που διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας ενδέχεται να συνοδεύονται από συμπληρωματικούς όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας και οι οποίοι (εφόσον υφίστανται) είναι αναρτημένοι στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

12.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, προσθήκης, κατάργησης όρων της παρούσας Σύμβασης, η οποία θα τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί ενημέρωση του Συνδρομητή τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την εφαρμογή της τόσο μέσω της ως άνω Ιστοσελίδας της Εταιρείας με ανακοίνωση σε ευδιάκριτο σημείο αυτής όσο και με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου ή και ηλεκτρονικού λογαριασμού, ανάλογα με τον κατά περίπτωση τρόπο αποστολής αυτού στον Συνδρομητή, ή σε κάθε περίπτωση με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο ο Συνδρομητής ενημερώνεται για την έκδοση του μηνιαίου λογαριασμού του, ή ακόμα και με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που ο Συνδρομητής έχει δηλώσει στην Εταιρεία ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η έγκαιρη κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του. Ο συνδρομητής δικαιούται, εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μηνός να αντιταχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην ως άνω προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση των όρων της παρούσας Σύμβασης και να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ αυτού και της Εταιρείας υφιστάμενη σύμβαση. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας του ενός (1) μήνα η Εταιρεία δικαιούται να εφαρμόσει την σχετική προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση του/των όρου/όρων της παρούσας Σύμβασης, τεκμαιρομένης της συναίνεσης του Συνδρομητή. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα, εντός ενός (1) μήνα από την κατά περίπτωση κοινοποίηση ή δημοσίευση, να υπαναχωρήσει από την παρούσα αζημίως, με έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία, διαφορετικά, η μη καταγγελία αποτελεί σιωπηρή αποδοχή των τροποποιήσεων, Το τελευταίο αυτό δικαίωμα του Συνδρομητή αναστέλλεται αν οι τροποποιήσεις επιβάλλονται εκ του νόμου ή κανονισμού ή απόφασης της ΕΕΤΤ ή άλλης αρμόδιας Αρχής.

12.4. Ρητά συν ομολογείται ότι ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματά του από τη παρούσα Σύμβαση. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την είσπραξη των οφειλόμενων από τον Συνδρομητή ποσών με βάση τη Σύμβαση.

12.5. Η παρούσα Σύμβαση διέπετε από το Ελληνικό Δίκαιο, τις αποφάσεις και τους Κανονισμούς των Ε.Ε.Τ.Τ, ΑΔΑΕ & ΑΠΔΠΧ που ισχύουν επί των συναλλαγών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και όλες τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή/ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης ρητά συμφωνείται ότι θα επιδιωχθεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη καταρχήν η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας κάθε προσπάθειας για εξωδικαστική διευθέτηση της ανακύπτουσας διαφοράς και τα μέρη οδηγηθούν στην δικαστική επίλυσή της, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια είτε της πόλης που ο Συνδρομητής έχει την κατοικία ή την έδρα του είτε το Δικαστήριο του τόπου κατάρτισης της παρούσας Σύμβασης. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία είναι η Ελληνική. Η παρούσα Σύμβαση Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αίτησης η εγγραφής του Συνδρομητή και ο τελευταίος δηλώνει ρητά ότι ανέγνωσε προσεκτικά και κατανόησε πλήρως κάθε όρο της παρούσας Σύμβασης.